EOTech XPS2-0 Holographic Sights - $413 shipped

EO Tech XPS 3-0 Gun Sight - $490 shipped