Yugo PAP M85PV Pistol, Krinkov style pistol, 5.56x45mm, Zastava Serbia Mfg. New. - $499.95

.223 / 5.56 Brass ammo from 42 cents per round