WPA 7.62x39 mm 123 Grain FMJ 500 rds. - $105 shipped