Burris Fullfield E1 3-9x40 30mm Riflescope - $149.99 + Free Shipping