Eotech 512 - $349, Eotech 517 - $368, XPS2 - $405, Zombie - $487 + Free Shipping